Användarvillkor

Som användare av detta bokningssystem ansvarar du för att dina användaruppgifter är riktiga och att de uppdateras vid behov.

För att kunna boka via internet kräver det att du har en fungerande e-postadress.

Är du under 18 år måste din målsman godkänna din registrering.

Du ansvarar för att ditt användarnamn och lösenord förvaras på lämpligt sätt. Det är ditt ansvar om någon obehörig kommer över dina användaruppgifter och använder dem.

Payson AB ansvarar för den betalning som sker över Internet.

När du godkänt användarvillkoren har du möjlighet att boka de banor som Pålsjö Tennis tillhandahåller.

Så här bokar du via internet till internetpris

  1. Logga in med ditt användarnamn o lösenord
  2. Välj sport
  3. Välj datum (du kan boka 10 dagar framåt)
  4. Välj tid
  5. Genomför bokningen och betala
  6. Logga ut

Vill du avboka en tid måste det ske senast 8 timmar före utsatt speltid. Vid avbokning efter betalning via Internet, senast 8 timmar före utsatt speltid, får du tillbaka beloppet som tillgodo att använda för dina framtida bokningar. Vid avbokning senare än 8 timmar före utsatt speltid tillfaller pengarna Pålsjö Tennis.

Hur lagras dina personuppgifter?

Pålsjo Tennis för register över de personuppgifter du lämnat i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi använder även uppgifterna i registret för att kunna ge information, erbjudanden och service via e-post, telefon, sms och utskick.

Vill du inte att uppgifterna om dig ska finnas kvar kontaktar du oss via e-post och då kan du heller inte längre boka bana hos Pålsjö Tennis via internet.

Pålsjö Tennis har rätt att stänga av dig som användare av detta bokningssystem utan förvarning.Lagring och användning av personuppgifter

Policy för personuppgiftsbehandling i överensstämmelse med GDPR

Inledning

Pålsjö Tennis (”Tjänsteleverantören”) samlar in personlig information om dig och använder uppgifterna i syfte att boka tider, betala för dessa tider och använda andra funktioner kopplade till Tjänsteleverantörens verksamhet för dig som användare. Tjänsteleverantören värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Du kan när som helst meddela att du inte längre vill använda våra tjänster och raderas ur databasen. Det är frivilligt att finnas med i vår databas och det är viktigt att ni meddelar oss om ni inte vill kvarstå. Om ni väljer att radera era uppgifter från databasen kan ni vid ett senare tillfälle ändå använda våra tjänster genom att registrera dig på nytt och skapa ett nytt konto.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person.

De personuppgifter hänförliga till dig som Tjänsteleverantören behandlar är dels de som du själv lämnar till oss, t.ex. när du fyller i dina kontaktuppgifter för att kunna boka en tid, dels uppgifter vi själva upprättar. Uppgifterna består primärt av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, adress, IP-adress och information om de aktiviteter du bokat och betalt för.

De personuppgifter vi upprättar om dig består av uppgifter kring när du loggat in, vilka bokningar du gjort, när och hur du betalat för dina bokningar och eventuellt återstående saldo på ditt konto hos oss.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna administrera och fullgöra vårt avtal med dig. Det innebär bland annat att de kommer användas i syfte att bekräfta genomförd bokning och genomförd betalning eller för att påminna om utebliven betalning för gjord bokning. Uppgifterna kan även komma att användas för att kunna ge dig en historik kring vilka aktiviteter du genomfört.

Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att kontakta dig i informations- eller marknadsföringssyfte. Det kan t.ex. röra sig om undersökningar, eventförfrågningar eller informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar. I samband med event kan dina personuppgifter också användas för att skapa deltagarlistor, namnskyltar eller liknande beroende på eventets karaktär.

Vi kan även behandla dina uppgifter för att förbättra våra webbplatser samt för att skapa anonymiserade undersökningar. Uppgifterna är i dessa fall aggregerade, vilket innebär att du inte kan identifieras genom dem.

Laglig grund

Tjänsteleverantören behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter som följer av lag. Vi behandlar också dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig samt för att få marknadsföra oss och utveckla våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifterna

Tjänsteleverantören kan komma att anlita underleverantörer, exempelvis för IT-tjänster och test-tjänster. Dessa underleverantörer kan komma att få del av dina personuppgifter. Tjänsteleverantören kommer i förekommande fall ingå avtal med dessa underleverantörer för att försäkra oss om att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy.

Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av.

Slutligen kan vi komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som förvärvar Tjänsteleverantören, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. Vid händelse av att vi blir föremål för konkursförfarande, oavsett om frivilligt eller ofrivilligt, kan vi eller utsedd likvidator, administratör, mottagare eller administrativ mottagare sälja, licensiera eller på annat sätt disponera över sådan information i en transaktion som godkänts av domstol.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet (användande av de tjänster som Tjänsteleverantören tillhandhåller) med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. För användare sparar vi m a o uppgifterna så länge de är användare och de tidigare samtyckt till att finnas i databasen.

Tjänsteleverantören kommer med lämpliga intervaller att inhämta förnyat godkännande från användaren för fortsatt lagring av dennes personuppgifter.

För användare som finns i databasen vid införandet av GDPR men som inte lämnat samtycke till dessa nya användarvillkor sparar vi uppgifterna i databasen maximalt fram till 2018-12-31, d.v.s. ca 7 månader efter det att GDPR träder i kraft för att de skall få chansen att ta ställning till dessa nya användarvillkor. Efter denna tidsperiod raderas de användare från databasen som inte lämnat samtyckte till vidare lagring.

Användare registrerad i databasen kan när som helst logga in och begära att lagrade personuppgifter raderas. Användandet av tjänsterna är fortfarande möjligt vid ett senare tillfälle genom att registrera ett nytt konto.

Tjänsteleverantören kan när som helst radera all information i databasen. Det krävs inget samtycke från användarens sida om Tjänsteleverantören önskar ta bort all information.

Innestående saldo vid radering av lagrade uppgifter

Observera att om du begär att lagrade uppgifter skall raderas kommer även eventuellt innestående saldo att raderas, detta saldo kan inte återfås eller återbetalas vid något senare tillfälle utan är därefter förverkat.

Policyns räckvidd

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från våra webbplatser och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till Tjänsteleverantören, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter.

Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du på Tjänsteleverantörens hemsida. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress du uppgivit i din profil. Vi kommer även att anslå eventuella förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.